POLSKI | ENGLISH

EWA WIŚNIEWSKA

RADCA PRAWNY

logo

Specjalizacja

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Oferuje profesjonalną obsługę, skierowaną przede wszystkim na dobro Klienta i powodzenie Jego spraw. Z tą troską nieustannie podejmuje wyzwania, odpowiadając na wymagania i oczekiwania ludzi oraz biznesu.

Obsługa prawna prowadzona jest m.in. w poniższym zakresie:

 • Pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego
 • Pomoc prawna w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 • Pomoc prawna w zakresie prawa ochrony środowiska
 • Pomoc prawna w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji
 • Pomoc prawna przy tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu poszczególnych dziedzin materialnego prawa administracyjnego
 • Reprezentacja przed organami administracji, urzędami, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych
 • Obrona podejrzanych, oskarżonych i obwinionych
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych i powodów cywilnych w postępowania przed sądem
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika świadka
 • Sporządzanie wniosków w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, czy kary grzywny
 • Dochodzenie odszkodowania w związku z popełnionym przestępstwem
 • Pomoc prawna odnosi się do czynów zabronionych i karalnych określonych prawem karnym materialnym, ustawami szczególnymi sankcjonującymi oznaczone zachowania; obejmuje także prawo karne- skarbowe
 • Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego, spadkowego, prawa umów, prawa autorskiego- pomoc obejmuje sporządzanie pozwów, wniosków, środków odwoławczych oraz innych pism w toku postępowania
 • Sporządzanie i opiniowanie umów, w tym umów dotyczących autorskich praw majątkowych (umów licencyjnych)
 • Windykacja należności
 • Reprezentacja w sporach sądowych w powyższym zakresie
 • Sporządzanie umów o pracę, o dzieło, umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, wewnętrznych aktów organizacyjnych
 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących spraw pracodawców i pracowników
 • Reprezentacja w sporach sądowych, w postępowaniu przed ZUS
 • Tworzenie i organizacja podmiotów gospodarczych, w tym spółek, ich przedstawicielstw oraz oddziałów
 • Stała lub bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych i ich organów w zakresie prowadzonej działalności
 • Pomoc prawna w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji
 • Reprezentacja w sporach sądowych w sprawach ze stosunku spółki, ze stosunku z kontrahentami
 • Pomoc prawna w postępowaniu adopcyjnym, o alimenty, o zaspokajanie potrzeb rodziny, w sprawach z zakresu opieki i kurateli
 • Kancelaria nie podejmuje prowadzenia spraw zmierzających do rozwiązania małżeństwa przez rozwód

 

Kancelaria przedstawia Klientowi szanse powodzenia zamierzonych przez Niego działań.

 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.